Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

  • Úvod
Projekt

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na optimalizaci energetického hospodářství v provozovně společnosti PELA s.r.o. Výsledkem bude snížení energetické náročnosti provozu, což povede finančním úsporám a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.

Název projektu: Snížení energetické náročnosti objektu společnosti PELA s.r.o. 

Reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026014

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Číslo a název výzvy: 370. kolo výzvy, Výzva VI programu podpory Úspory energie

Prioritní osa 01.3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Specifický cíl 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

Celkové předpokládané výdaje: 6,238 mil. Kč bez DPH

Předpokládaná dotace dle Rozhodnutí: 2,495 mil. Kč bez DPH

Ukončení projektu: 30.06.2023

Cíl projektu:

Předmětem projektu jsou aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu žadatele, konkrétně je projekt zaměřen na optimalizaci energetického hospodářství v provozovně společnosti PELA s.r.o. Výsledkem bude snížení energetické náročnosti provozu, což povede finančním úsporám a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu. Realizací bude dosaženo úspory ve výši 40,96 %, sníženy emise CO2 o 78,181 t/rok.